Zamównienia złożone w dniach 18.07 - 31.07 będą realizowane w dniu 01.08.2018. Przepraszamy za utrudnienia.

Twój
koszyk

Ilość produktów
0 produktów
Wartość zamówienia
0,00 zł

SPRAWDŹ  NASZ ASORTYMENTWSZYSTKO CO NAJLEPSZE DLA TWOJEGO DZIECKA

ZAPOZNAJ SIĘ Z NASZYM SZEROKIM ASORTYMENTEM PRODUKTÓW DLA DZIECI. U NAS ZNAJDZIESZ PRODUKTY NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI!

Przekonaj się sam!

Regulamin Sklepu Internetowego NIKOLA

Sklep internetowy NIKOLA dostępny pod adresem www.nikola.sklep.pl, którego właścicielem jest NIKOLA MONIKA BASISTA Firma Handlowo – Usługowo – Produkcyjna, prowadzony w formie jednoosobowej działalności gospodarczej wpisanej do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki na podstawie przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, Dz.U. 2004 Nr 173 poz. 1807 z późniejszymi zmianami.

Numer NIP: 681-170-38-56, Numer REGON: 120831426
Kontakt ze sklepem :
Adres: ul. K. Wielkiego 219, 32-400 Myślenice
Mail: sklep@nikola.sklep.pl
Telefon: 606-274-960

I. Definicje
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Dni robocze - dni od poniedziałku do piątku, podczas których Sklep realizuje zamówienia oraz wysyła towary, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
2. Formularz rejestracji – formularz udostępniony na stronie Sklepu, który umożliwia założenie konta i dokonanie zakupu towarów oferowanych przez Sklep; 
3. Klient- osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej korzystająca z oferty Sklepu i dokonująca zakupów w Sklepie;
4. Kodeks cywilny – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz. U. z 2014 r. poz.121 ze zm.);
5. Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 22(1) k.c.); 
6. Konto klienta – konto, za pośrednictwem którego klient dokonuje zakupów w Sklepie;
7. PDF – format zapisu plików, który można odczytać po pobraniu zapisanego w nim pliku na dowolnym urządzeniu wyposażonym w czytnik PDF;
8. Siedziba firmy - adres, pod którym jest wykonywana działalność gospodarcza;
9. Sklep/Sprzedawca – NIKOLA MONIKA BASISTA Firma Handlowo – Usługowo- Produkcyjna;
10. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
11. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy NIKOLA MONIKA BASISTA Firma Handlowo – Usługowo – Produkcyjna a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
12. Ustawa o prawach konsumenta - Ustawa z dnia 30 maja 2014 roku O prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.);
13. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – Ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

II. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.nikola.sklep.pl
2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
3. Sklep internetowy, działający pod adresem www.nikola.sklep.pl prowadzi sprzedaż artykułów dziecięcych, w tym przede wszystkim wyrobów tekstylnych, fotelików samochodowych, łóżeczek dziecięcych, kołysek, krzesełek, a także innych artykułów dziecięcych za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem strony http://www.nikola.sklep.pl
4. Niniejszy regulamin określa w szczególności:
a. Zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
b. Warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
c. Zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu internetowego;
5. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa NIKOLA MONIKA BASISTA Firma Handlowo – Usługowo – Produkcyjna zawiera umowy sprzedaży tylko z osobami, które ukończyły 18 lat i są pełnoletnie.
6. Informacje o Towarach podane na stronie internetowej Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
7. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet, a także w lokalu położonym przy ul. Kazimierza Wielkiego 219, 32-400 Myślenice.
8. Do dokonywania zakupów w Sklepie za pośrednictwem sieci Internet niezbędne jest posiadanie przez Kupującego aktywnego konta poczty elektronicznej.
9. Rękojmia za wady rzeczy sprzedanej przez NIKOLA MONIKA BASISTA Firma Handlowo – Usługowo – Produkcyjna jest wyłączona w stosunku do przedsiębiorców i osób fizycznych nie będących konsumentami.

III. Zasady korzystania ze Sklepu internetowego
1. Dokonanie zakupu za pośrednictwem Sklepu internetowe możliwe jest przy wykorzystaniu zarejestrowanego uprzednio konta lub bez rejestracji – jako gość.
2. Rejestracja może nastąpić poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu a także podczas składania zamówienia.
3. Klient zobowiązany jest do wypełnienia formularza rejestracji zgodnego ze stanem faktycznym, w szczególności poprzez podanie adresu e-mail umożliwiającego potwierdzenie zamówienia. Po ukończeniu wypełniania formularza, klient automatycznie otrzymuje wiadomość mailową na adres elektroniczny podany podczas rejestracji, w której znajduje się hasło i login służące do logowania w Sklepie. 
4. Kupujący oświadcza, iż przed złożeniem i potwierdzeniem zamówienia zapoznał się z niniejszym Regulaminem oraz akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu Zakupów, dobrowolnie dokonuje zakupu zamówionego towaru oraz wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych Kupującego wyłącznie do celów szczegółowo opisanych w Polityce Prywatności, w szczególności związanych z realizacją zamówienia. Złożone i potwierdzone zamówienie stanowi umowę sprzedaży w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks cywilny. 
5. Regulamin dostępny jest nieodpłatnie do pobrania w formacie PDF klikając w link www.nikola.sklep.pl/regulamin.pdf
6. NIKOLA MONIKA BASISTA Firma Handlowo – Usługowo – Produkcyjna może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
a. Podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;
b. Dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego;
c. Dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez NIKOLA MONIKA BASISTA Firma Handlowo – Usługowo – Produkcyjna za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi, przyjętymi, zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię NIKOLA MONIKA BASISTA Firma Handlowo – Usługowo – Produkcyjna; 
7. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej indywidualnej zgody NIKOLA MONIKA BASISTA Firma Handlowo – Usługowo – Produkcyjna.
8. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a. Niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;
b. Korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
c. Niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionych informacji handlowych (spam);
d. Korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla NIKOLA MONIKA BASISTA Firma Handlowo – Usługowo – Produkcyjna;
e. Korzystania ze wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego;
f. Korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi przyjętymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży
1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Przyjęcie zamówienia do realizacji przez Sklep następuje w przeciągu pierwszego dnia roboczego od momentu definitywnego potwierdzenia zamówienia przez Klienta, za pomocą poczty elektronicznej e-mail.
2. Dokonanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z NIKOLA MONIKA BASISTA Firma Handlowo – Usługowo – Produkcyjna Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
3. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
4. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych www.nikola.sklep.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i nie obejmują kosztów przesyłki.
5. Klientowi przysługują 72 godziny na dokonanie wpłaty od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji, o czym Klient jest informowany za pomocą poczty elektronicznej e- mail, kierowanej na adres podany przez niego w formularzu rejestracji. 
6. Zamówienie jest przekazane do realizacji w ciągu 3 dni roboczych od momentu otrzymania wpłaty od Klienta lub wyrażenia dyspozycji na wysłanie towaru za pobraniem. Po upływie 14 dni od złożenia zamówienia, zostaje ono anulowane automatycznie w przypadku braku zapłaty lub wyrażenia dyspozycji na wysłanie towaru za pobraniem.
7. Dowodem zakupu jest paragon (lub faktura VAT) załączony do przesyłki.
8. Sklep zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwości co do możliwości realizacji zamówienia.

V. Ceny i metody płatności
1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.
2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
a) Przy odbiorze – po otrzymaniu zamówienia z wybraną opcją „płatność za pobraniem” Sklep prześle automatycznie na podany w formularzu adres e-mail potwierdzenie przyjęcia zamówienia wraz z jego wartością, którą należy uregulować kurierowi/listonoszowi gotówką w momencie otrzymania przesyłki. Sklep zastrzega sobie w niektórych sytuacjach prawo do dodatkowej weryfikacji telefonicznej tego typu zamówień. 
b) Przelewem – po otrzymaniu zamówienia z wybraną opcją „płatność przelewem”. Sklep automatycznie prześle na podany w formularzu rejestracji adres e-mail potwierdzenie przyjęcia zamówienia, na podstawie którego należy dokonać zapłaty. Przy realizacji płatności należy powołać się na numer zamówienia. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon fiskalny lub faktura VAT na życzenie.
c) Przy pomocy płatności elektronicznej i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem upoważnionych serwisów (PayU S.A.);
3. Cena dostawy dla jednego produktu:
w zależności od gabarytu i wagi paczki według wskazania przy opisie danego produktu na stronie internetowej Sklepu
+ ewentualne koszty ubezpieczenia i/lub inne zamówione przez Klienta dodatkowe opcje dostawy 
4. W przypadku zamówienia jednorazowo większej ilości produktów ceny za dostawę ustalane są indywidualnie między Sklepem, a Klientem. Ponadto, w przypadku dostawy Towarów o niestandardowych gabarytach lub wadze koszty przesyłki będą indywidualizowane, w porozumieniu z Klientem.
5. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu oraz wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny Towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny lub warunków wyprzedaży. Powyższe uregulowanie nie dotyczy konsumentów. 
6. Numer rachunku bankowego Sklepu: 
ING 14 1050 1445 1000 0090 6562 4158

VI. Koszty i sposoby dostawy
1. Koszty przesyłki ustalane są w zależności od gabarytu i wagi paczki zgodnie z punktem V.
2. Opłata za dostawę podawana jest podczas składania zamówienia, gdy Klient wybiera preferowany przez niego rodzaj przesyłki, po zapoznaniu się z jej podaną przez Sklep ceną. Opłata za dostawę wskazana jest w e-mailu zawierającym potwierdzenie przyjęcia zamówienia, na podstawie którego należy dokonać zapłaty.
3. W przypadku niedostępności części produktów w zamówieniu Klient informowany jest o stanie zamówienia. Może wtedy podjąć, w terminie 72 godzin od otrzymania stosownej informacji, decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia i zwrot wpłaconej kwoty za zamówienie).
4. W przypadku zamówień składających się z kilku Towarów, a mających zostać dostarczonymi w jednej przesyłce, termin realizacji będzie uzależniony od terminu skompletowania przez Sklep ostatniego elementu danego zamówienia i zapłaty za wszystkie zamówione towary.

VII. Prawo odstąpienia od umowy
1. Zgodnie z Ustawą O prawach konsumenta, Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ww. ustawy.
2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się dla umowy przy wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności - od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
3. Konsument może odstąpić od umowy, składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie może złożyć na formularzu, który znajduje się na stronie internetowej Sklepu, pod adresem: www.nikola.sklep.pl/contacts bądź w inny sposób przewidziany w ustawie O prawach konsumenta.
4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy konsument może złożyć poprzez formularz wskazany w poprzednim ustępie albo sporządzić go na piśmie, a następnie wysłać go na adres Sklepu.
5. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
6. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje:
a) w przypadku zamówień towarów wykonywanych według specyfikacji konsumenta lub wyraźnie zindywidualizowanych;
b) gdy przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
c) gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
7. Wskazane w poprzednich punktach rozdziału VII uprawnienia dotyczą sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się je wyłącznie względem osoby fizycznej, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
8. Zwracane przez konsumenta towary muszą zostać odesłane w stanie kompletnym. Towary te powinny zostać zwrócone w stanie niezmienionym. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób, który nie jest konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Konsument odpowiada za każde zmniejszenie wartości rzeczy sprzedanej będące następstwem jego działania. Odpowiedzialność konsumenta za zmniejszenie wartości rzeczy sprzedanej ma charakter odszkodowawczy. Zakres odpowiedzialności konsumenta powinien zostać ustalony w oparciu o porównanie wartości rzeczy nowej z wartością rzeczy z uwzględnionym stopniem zużycia.
9. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć informację z numerem rachunku bankowego, na jaki sklep ma zwrócić zapłatę. W ciągu trzech dni roboczych od odbioru towaru Sklep dokona sprawdzenia produktu. Jeżeli zostaną spełnione przesłanki odstąpienia od umowy na gruncie ustawy O prawach konsumenta Sklep niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni dokona zwrotu zapłaty na wskazane konto bankowe konsumenta.
10. Konsument ponosi bezpośrednie koszty przesyłki zwracanego towaru.

VIII. Postanowienia końcowe
1. Koszty przesyłek w przypadku wymiany towaru wynikającej z błędnej realizacji zamówienia przez www.nikola.sklep.pl pokrywa w całości Sklep.
2. Zespół Sklepu www.nikola.sklep.pl dokłada wszelkich starań, aby opisy i dane techniczne umieszczonych w sklepie produktów były zgodne z rzeczywistością. Niemniej, w każdym przypadku, gdy dane (w tym opisy i dane techniczne produktów) prezentowane na witrynie internetowej Sklepu w dniu złożenia przez konsumenta zamówienia nie pokrywałyby się z rzeczywistością, w ciągu 14 dni od daty zakupu ma on prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, zgodnie z przepisami ustawy O prawach konsumenta.
3. Sklep zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883). Zgodnie z tą ustawą Klienci Sklepu mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich modyfikowania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania, bądź do ich usunięcia.
4. Sklep informuje, że wszystkie zamieszczane na stronach internetowych Sklepu www.nikola.sklep.pl znaki handlowe i towarowe w postaci materiałów graficznych i zdjęć produktów podlegają ochronie prawnej na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U, ich kopiowanie oraz przetwarzanie i wykorzystywanie jest zabronione bez zgody autora.
5. Logotyp NIKOLA jest własnością sklepu i nie może zostać edytowany, przetwarzany ani udostępniany lub wykorzystywany bez zgody właściciela Sklepu.
6. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy Kodeks cywilny.
7. Niniejszy regulamin został sporządzony na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Ustawy o prawach konsumenta.
8. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w przypadku zmiany obowiązujących przepisów. Wszelkie zmiany regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie sklepu. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
9. Regulamin obowiązuje od 25 listopada 2015 roku.
10. Aktualizacje regulaminu:
a) 25.05.2018 r.